Nowoczesna spalarnia odpadów z decyzją środowiskową

Nowoczesna spalarnia odpadów z decyzją środowiskową

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przez MPEC Tarnów instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie (tzw. spalarni odpadów). To kolejny milowy krok prowadzący do powstania w naszym mieście tak istotnej inwestycji. Spalarnia oznacza bowiem czystsze powietrze, przyjazne dla środowiska i ekonomiczne zagospodarowanie odpadów, ograniczenie zużycia paliw kopalnych, a  w efekcie także stabilizację cen ciepła!

Środki na realizację inwestycji są zabezpieczone. MPEC Tarnów zawarł w marcu 2023 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę, dzięki której do Tarnowa na budowę spalarni  trafi 175 mln  zł pożyczki i ponad 70 mln  zł dotacji.

Wydana 29 grudnia 2023 r. decyzja środowiskowa to jeden z kluczowych dokumentów w procesie budowy inwestycji. Z chwilą jej uzyskania MPEC Tarnów może uruchomić kolejne etapy, w tym związane z opracowaniem programu  funkcjonalno – użytkowego spalarni i dokumentacji przetargowej na budowę. Procedury związane z wydaniem decyzji środowiskowej trwały od stycznia 2017 r. Sprawę na początkowym etapie rozpatrywał Urząd Miasta Tarnowa, następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, który w czerwcu 2018 r. wydał decyzję środowiskową. Jednak na skutek odwołań wnoszonych przez Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia sprawa rozpatrywana była przez kolejne organy: Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wojewódzki Sąd Administracyjny, który ostatecznie uchylił zaskarżoną decyzję środowiskową (2019 r.). W czerwcu 2021 r. Naczelny Sad Administracyjny oddalił  złożoną przez spółkę skargę kasacyjną od wyroku WSA. Sprawa ponownie trafiła do rozpatrzenia przez GDOŚ, a MPEC zobowiązany został do uzupełninia dokumentacji m.in. raportu oddziaływania instalacji na środowisko. W grudniu 2022 r. GDOŚ przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji czyli do RDOŚ w Krakowie, który w ostatnim tygodniu grudnia ubiegłego roku, wydał  decyzję środowiskową dla budowy w Tarnowie instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie.

 Dlaczego Tarnów potrzebuje spalarni odpadów?

Spalarnie odpadów to nowoczesne, bezpieczne dla zdrowia i środowiska elektrociepłownie, w których w kogeneracji produkowane jest ciepło i energia elektryczna. Tarnowska spalarnia ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrociepłowni „Piaskówka” przy ul. Spokojnej. Rocznie wyprodukuje ona blisko 300 000 GJ ciepła. To ok. 30 % ilości ciepła systemowego, które rocznie zużywają mieszkańcy Tarnowa.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi znaczna poprawa jakości powietrza zarówno w rejonie EC „Piaskówka”, jak i całego miasta. Zmniejszy się ilość spalanego węgla w Elektrociepłowni „Piaskówka”, co przełoży się na redukcję emisji pyłów, SO2, NOx i innych substancji do atmosfery.

Paliwem w tarnowskiej spalarni będą produkowane przez mieszkańców Tarnowa, nienadające się do recyklingu, przetworzone odpady komunalne tzw. paliwo pre-RDF. Obecnie odpady pre-RDF są wywożone z Tarnowa i służą jako paliwo m.in. dla cementowni. Za ich utylizację mieszkańcy Tarnowa muszą płacić. W przypadku budowy spalarni w Tarnowie – koszty zagospodarowania odpadów pre-RDF zostaną znacząco zmniejszone.  

Odpady będą dostarczane do spalarni na bieżąco – nie ma mowy o ich składowaniu. Będą dowożone z ul. Komunalnej, w dni robocze, specjalnie do tego przystosowanymi, szczelnymi samochodami ciężarowymi. Do spalarni przyjedzie tylko 7 samochodów z paliwem pre-RDF dzienne (łączny transport w związku z działalnością spalarni to średnio 9 samochodów/dzień). Dla porównania obecnie ul. Spokojną przejeżdża co najmniej 14 332 pojazdów na dobę. Budowa instalacji w Tarnowie zaplanowana jest w oparciu o Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) zgodnie z wszystkimi restrykcyjnymi wymaganiami emisyjnymi wynikającymi z dyrektyw Unii Europejskiej i polskich przepisów. Instalację charakteryzuje niski poziom oddziaływania na otoczenie. Wyklucza się możliwość emisji odorów i innych nieprzyjemnych zapachów. Bezpośrednio z samochodów odpady będą umieszczane w szczelnym bunkrze, w którym panuje podciśnienie – co zapobiega wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Technologia ta stosowana jest we wszystkich nowoczesnych instalacjach termicznej utylizacji odpadów. Wiele z tych instalacji zlokalizowanych jest w centrach miast, w bezpośrednim otoczeniu budynków mieszkalnych.