Eko Tarnów

Ochrona Środowiska

Jednym z najistotniejszych etapów zachodzących w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest oczyszczanie spalin. Prawo polskie oraz dyrektywy Unii Europejskiej kładą bardzo duży nacisk na odpowiednią jakość powietrza w otoczeniu tego typu źródeł ciepła i/lub energii elektrycznej. Instalacja oczyszczania spalin, stanowiąca najważniejszy z punktu widzenia środowiska naturalnego element tarnowskiej Ekospalarni pre-RDF, będzie zaprojektowana, wyposażona i eksploatowana w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości emisji w gazach odlotowych. Standardy emisyjne dla instalacji spalania odpadów są dużo bardziej rygorystyczne niż dla konwencjonalnych elektrociepłowni węglowych. Przedstawia to poniższa tabela.

wykres ochrona srodowiska

(c) monitoring ciągły
* na podstawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Elektrociepłownia „Piaskówka”, obowiązującego do dnia 31 grudnia 2022 r.
** na podstawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Elektrociepłownia „Piaskówka”, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2023 r.
*** na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów