Eko Tarnów

TARNOWSKI KLASTER ENERGII

logo tke

W dniu 28 września 2017 r. został zawiązany Tarnowski Klaster Energii. Uczestniczą w nim: Gmina Miasta Tarnowa, spółki komunalne: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Tarnowski Klaster Energii działa w formie umowy cywilnoprawnej w rozumieniu definicji wyrażonej w art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1148 z późn. zm.)

Głównym celem Tarnowskiego Klastra Energii jest stworzenie lokalnego rynku ciepła i energii elektrycznej w Tarnowie, wykorzystującego synergię odzysku energetycznego z odpadów produkowanych przez mieszkańców z produkcją ciepła i energii elektrycznej dla tarnowian. Tarnowski Klaster Energii dąży do realizacji projektów, umożliwiających:

  • stworzenie lokalnej społeczności energetycznej;
  • stabilizację i uniezależnienie od cen rynkowych paliw i energii oraz kosztów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną;
  • poprawę jakości ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej;
  • osiągnięcie wymaganych poziomów wskaźnika EP dla budynków użyteczności publicznej GMT;
  • zagospodarowanie lokalnego paliwa i domknięcie tarnowskiego systemu gospodarki odpadami.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa nowoczesnej i ekologicznej instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem nienadających się do recyklingu, przetworzonych odpadów komunalnych tzw. paliwa pre-RDF.

Do współpracy przy utworzeniu koncepcji TKE Gmina Miasta Tarnowa zaprosiła Fundację Poszanowania Energii oraz norweską firmę Norsk Energi. Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Koncepcja Tarnowskiego Klastra Energii została stworzona w oparciu o doświadczenia z działalności lokalnych rynków energii w Norwegii.

29 września 2017 roku MPEC Tarnów, działając w imieniu członków klastra jako koordynator, złożył w Ministerstwie Energii wniosek o rejestrację Tarnowskiego Klastra Energii i wydanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii.