Jednym z najistotniejszych etapów zachodzących w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest oczyszczanie spalin. Prawo polskie oraz dyrektywy Unii Europejskiej kładą bardzo duży nacisk na odpowiednią jakość powietrza w otoczeniu tego typu źródeł ciepła i/lub energii elektrycznej. Instalacja oczyszczania spalin, stanowiąca najważniejszy z punktu widzenia środowiska naturalnego element tarnowskiej EkoSpalarni pre-RDF, będzie zaprojektowana, wyposażona i eksploatowana w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości emisji w gazach odlotowych. Standardy emisyjne dla instalacji spalania odpadów są dużo bardziej rygorystyczne niż dla konwencjonalnych elektrociepłowni węglowych. Przedstawia to poniższa tabela.

* na podstawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Elektrociepłownia „Piaskówka”

** na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546, z późn. zm.)