Spalarnie odpadów to nowoczesne, bezpieczne dla zdrowia i środowiska elektrociepłownie, w których produkowane jest ciepło i energia elektryczna. Tarnowski Klaster Energii przygotowuje projekt budowy takiej instalacji w Tarnowie. Produkowane w instalacji energia elektryczna i ciepło, w całości pokryją  potrzeby budynków komunalnych w Tarnowie m.in. szkół i przedszkoli oraz oświetlenia ulicznego w mieście. Nadwyżka ciepła zostanie skierowana do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Budowa instalacji w Tarnowie  zaplanowana jest w oparciu o Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) zgodnie z wszystkimi restrykcyjnymi wymaganiami emisyjnymi wynikającymi z dyrektyw UE i przepisów krajowych. Instalację charakteryzuje niski poziom oddziaływania na otoczenie. Wyklucza się możliwość emisji odorów i innych nieprzyjemnych zapachów. Bezpośrednio z samochodów odpady będą umieszczane w szczelnym bunkrze, w którym panuje podciśnienie – co zapobiega wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Technologia ta stosowana jest we wszystkich nowoczesnych instalacjach termicznej utylizacji odpadów. Wiele z tych instalacji zlokalizowanych jest w centrach miast, w bezpośrednim otoczeniu budynków mieszkalnych.

Budowa tarnowskiej ekospalarni planowana jest na  terenie istniejącej Elektrociepłowni „Piaskówka” przy ulicy Spokojnej. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi znaczna poprawa jakości powietrza zarówno w rejonie EC „Piaskówka”, jak i całego miasta.  Dzięki instalacji nastąpi znaczące ograniczenie spalania węgla w Elektrociepłowni Piaskówka w ilości ok. 14 tys. ton rocznie, co przełoży się na redukcję emisji pyłów, SO2, NOx i innych substancji do atmosfery.

Budowa ekospalarni nie spowoduje zwiększenia ilości przetwarzanych w Tarnowie odpadów komunalnych. W studium wykonalności dla projektu zakłada się utylizację mniejszej ilości paliwa pre-RDF, niż obecnie produkowana jest w działających w Tarnowie Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) przy ulicy Komunalnej. (ok. 35 000 Mg odpadów rocznie).

Paliwo pre-RDF nie będzie składowane na terenie spalarni, tylko dostarczane na bieżąco z tarnowskich RIPOK-ów.Transport paliwa odbywał się będzie na trasie ul. Komunalna – ul. Spokojna, w dni robocze, specjalnie do tego przystosowanymi, szczelnymi samochodami ciężarowymi. Do ekospalarni przyjedzie ok. 7 samochodów z paliwem  pre-RDF dzienne (łączny transport w związku z działalnością spalarni wzrośnie średnio o 9 samochodów/dzień). Dla porównania obecnie ul. Spokojną przejeżdża 14 332 pojazdów na dobę.